Algemene voorwaarden

Artikel 1- Identiteit van de ondernemer

Scrap 4 You

Noordveenweg 18

2376AR Nieuwe Wetering 

Telefoonnummer: 06-24251566

E-mailadres: info@scrap4you.nl

KvK-nummer: 54765862

BTW-nummer: NL178886890B01

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Scrap 4 You en op elke totstandgekomen overeenkomst  tussen Scrap 4 You en de Koper. Onder Koper wordt iedere natuurlijke of rechtspersoon verstaan die met Scrap 4 You een koopovereenkomst aan gaat.

 

Artikel 3 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Koper mogelijk te maken. Als Scrap 4 You gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • de manier waarop de Koper, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de Koper deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

 

Artikel 4 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de Koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Scrap 4 You onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Scrap 4 You is bevestigd, kan de Koper de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Scrap 4 You passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgen wij voor een veilige webomgeving. Indien de Koper elektronisch kan betalen, zal Scrap 4 You daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Scrap 4 You kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Scrap 4 You op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, zijn wij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Scrap 4 You zal bij het product of dienst aan de Koper de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Koper op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het adres van Scrap 4 You is waar de Koper met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Koper van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de in artikel 3 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Scrap 4 You deze gegevens al aan de Koper heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

 1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 5 - Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de Koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Koper.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de Koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Scrap 4 You retourneren, conform de door Scrap 4 You verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 6 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de Koper een bedrag betaald heeft, zal Scrap 4 You dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 7 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Scrap 4 You producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Scrap 4 You geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Scrap 4 You dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de Koper de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

 

Artikel 8 - Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door Scrap 4 You, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Koper op grond van de overeenkomst tegenover Scrap 4 You kan doen gelden.

 

Artikel 9 - Levering en uitvoering

 1. Scrap 4 You zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Koper aan Scrap 4 You kenbaar heeft gemaakt. Wij leveren aan particulieren en bedrijven binnen Nederland en aan particulieren buiten Nederland.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 3 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Scrap 4 You geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Koper hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Scrap 4 You het bedrag dat de Koper betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Scrap 4 You zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Scrap 4 You.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Scrap 4 You tot het moment van bezorging aan de Koper, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 10 - Betaling

 1. Tenzij anders overeengekomen geschieden alle betalingen via iDEAL of via vooruitbetaling door middel van een overschrijving op de rekening van Scrap 4 You.
 2. Bij betaling via iDEAL worden de goederen verstuurd nadat Scrap 4 You de betalingsgarantie van de bank heeft ontvangen.  Bij vooruitbetaling worden de goederen verstuurd zodra het gehele aankoopbedrag op de rekening van Scrap 4 You is bijgeschreven.
 3. De Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Scrap 4 You te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de Koper heeft Scrap 4 You behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de Koper kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 11 - Klachtenregeling

 1. Kopers kunnen klachten over de door Scrap 4 You geleverde producten of diensten per e-mail kenbaar maken. Bij Scrap 4 You ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.
Artikel 1- Identiteit van de ondernemer
Scrap 4 You
Noordveenweg 18
2376AR Nieuwe Wetering
Telefoonnummer: 06-24251566
E-mailadres: info@scrap4you.nl
KvK-nummer: 54765862
BTW-nummer: NL178886890B01

Artikel 2 - Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Scrap 4 You en op elke totstandgekomen overeenkomst tussen Scrap 4 You en de Koper. Onder Koper wordt iedere natuurlijke of rechtspersoon verstaan die met Scrap 4 You een koopovereenkomst aan gaat.

Artikel 3 - Het aanbod
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Koper mogelijk te maken. Als Scrap 4 You gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
de prijs inclusief belastingen; de eventuele kosten van aflevering; de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst; de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel; of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is; de manier waarop de Koper, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen; de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten; de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de Koper deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 4 - De overeenkomst
De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Indien de Koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Scrap 4 You onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Scrap 4 You is bevestigd, kan de Koper de overeenkomst ontbinden. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Scrap 4 You passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgen wij voor een veilige webomgeving. Indien de Koper elektronisch kan betalen, zal Scrap 4 You daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. Scrap 4 You kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Scrap 4 You op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, zijn wij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. Scrap 4 You zal bij het product of dienst aan de Koper de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Koper op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het adres van Scrap 4 You is waar de Koper met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Koper van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 3 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Scrap 4 You deze gegevens al aan de Koper heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 5 - Herroepingsrecht
Bij de aankoop van producten heeft de Koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Koper. Tijdens de bedenktijd zal de Koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Scrap 4 You retourneren, conform de door Scrap 4 You verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 6 - Kosten in geval van herroeping
Indien de Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de Koper een bedrag betaald heeft, zal Scrap 4 You dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 7 - De prijs
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven. In afwijking van het vorige lid kan Scrap 4 You producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Scrap 4 You geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Scrap 4 You dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de Koper de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 8 - Conformiteit en Garantie
De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Een door Scrap 4 You, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Koper op grond van de overeenkomst tegenover Scrap 4 You kan doen gelden.

Artikel 9 - Levering en uitvoering
Scrap 4 You zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Als plaats van levering geldt het adres dat de Koper aan Scrap 4 You kenbaar heeft gemaakt. Wij leveren aan particulieren en bedrijven binnen Nederland en aan particulieren in België, Duitsland, Oostenrijk en Zweden. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 3 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Scrap 4 You geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Koper hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Scrap 4 You het bedrag dat de Koper betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Scrap 4 You zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Scrap 4 You. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Scrap 4 You tot het moment van bezorging aan de Koper, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10 - Betaling
Tenzij anders overeengekomen geschieden alle betalingen via iDEAL of via vooruitbetaling door middel van een overschrijving op de rekening van Scrap 4 You. Bij betaling via iDEAL worden de goederen verstuurd nadat Scrap 4 You de betalingsgarantie van de bank heeft ontvangen. Bij vooruitbetaling worden de goederen verstuurd zodra het gehele aankoopbedrag op de rekening van Scrap 4 You is bijgeschreven. De Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Scrap 4 You te melden. In geval van wanbetaling van de Koper heeft Scrap 4 You behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de Koper kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 11 - Klachtenregeling
Kopers kunnen klachten over de door Scrap 4 You geleverde producten of diensten per e-mail kenbaar maken. Bij Scrap 4 You ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
 • Payleven
 • Paypal
© 2012 - 2024 Scrap 4 You | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel